صبرکنید

YU NO افزودنمثال

0
2 log b=log(1+ac)

pls
7 سال، 4 ماه ago nilaxmi 0