کپیکنید
0
0
xterm with bg colorxterm -bg black -fg white top

5 سال، 12 ماه ago mehdi gol 0 |