کپیکنید
0
0
xterm with bg colorxterm -bg black -fg white top

6 سال، 1 ماه ago mehdi gol 0 |