synclient

ابزار خط فرمان برای پرس و جو و آن را تغییر دهید گزینه های Synaptics در راننده.

کپیکنید
1
0
synclient EdgeMotionSpeed=0

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
synclient -m 100

منبع | جزئیات |