ssh

OpenSSH SSH مشتری (برنامه ورود به سیستم از راه دور)

کپیکنید
0
0
ssh frontrow@192.168.1.1 -p 7777

8 سال، 8 ماه ago john2 0 | جزئیات |