run-parts

اجرای اسکریپت ها و یا برنامه های موجود در یک پوشه

کپیکنید
0
0
run-parts --list --regex '^p.*d$' /etc

منبع | جزئیات |