renice

اولویت فرایندهای در حال اجرا را تغییر می دهند

کپیکنید
1
0
renice +1 987 -u daemon root -p 32

منبع | جزئیات |