prove

اجرای آزمون از طریق مهار TAP.

کپیکنید
1
0
prove -v t/mytest.t :: --url http://example.com

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=last

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -PMyPlugin

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove --exec '/usr/bin/ruby -w' t/

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove - < my_list_of_things_to_test.txt

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove --exec '/usr/bin/perl -Tw -mstrict -Ilib' t/

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove --exec '/path/to/my/customer/exec'

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=slow -j9

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=hot,all,save

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=save --shuffle

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=hot --state=all,save

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=failed,all,save

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -PMyPlugin=fou,du,fafa

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=failed,save

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=hot,save

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
prove -b --state=adrian

منبع | جزئیات |