mkinitramfs

سطح پایین ابزار برای تولید یک تصویر initramfs نیست

کپیکنید
23
0
mkinitramfs -k -o ~/tmp/initramfs-2.6.21-686 2.6.21-686

منبع | جزئیات |

کپیکنید
10
0
mkinitramfs -o ~/tmp/initramfs-$(uname -r)

منبع | جزئیات |

کپیکنید
5
0
sh -x mkinitramfs -o ~/tmp/initramfs-$(uname -r) 2> ~/tmp/log

منبع | جزئیات |