h2xs

تبدیل فایلهای هدر C ساعت به پسوند پرل

کپیکنید
0
0
h2xs -Afn Ext::Ension

منبع | جزئیات |

گزینهها:

  • h2xs -A, h2xs --omit-autoload
    حذف تمام امکانات باری نیم خودکار است (دلالت-C) است.
  • h2xs -n, h2xs --name
    تعیین یک نام برای استفاده از پسوند (توصیه شده).
  • h2xs -f, h2xs --force
    نیروی ایجاد پسوند حتی اگر هدر C وجود ندارد.