crontab

استفاده از جدول برای رانندگی cron را

کپیکنید
21
0
کپیکنید
5
0
crontab -l | crontab -

منبع | جزئیات |