avahi-daemon

mDNS Avahi / DNS - SD شبح

کپیکنید
10
0
avahi-daemon --check

منبع | جزئیات |

کپیکنید
1
0
avahi-daemon --reload

منبع | جزئیات |

کپیکنید
1
0
avahi-daemon --kill

منبع | جزئیات |