avahi-browse

مرور برای mDNS / خدمات DNS - SD با استفاده از شبح Avahi

کپیکنید
9
0
avahi-browse [options] --browse-domains

منبع | جزئیات |

کپیکنید
6
0
avahi-browse [options] service-type

منبع | جزئیات |

کپیکنید
5
0
avahi-browse [options] --all

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
avahi-browse [options] --dump-db

منبع | جزئیات |