apport-bug

پرونده یک گزارش اشکال با استفاده از Apport ، یا به روز رسانی گزارش های موجود

کپیکنید
2
0
apport-bug linux

منبع | جزئیات |

کپیکنید
1
0
apport-bug 5139

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
apport-bug firefox

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
apport-bug /tmp/apport.firefox.332G9t.apport

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
apport-bug /usr/bin/unzip

منبع | جزئیات |

کپیکنید
0
0
apport-bug /var/crash/_bin_bash.1000.crash

منبع | جزئیات |