درحدود

اینسایت این است که برای کمک به مردم به سرعت و به آسانی پیدا کردن نمونه. شما بایدبایداز طریق صفحات و صفحات مستندات زمانی که همه شما نیاز است، در اب راه رفتنفقطیک یا دو مثال.

مثلابرای سطح دسترسی آن را باید نمونه هایی از لینوکس / عملکردیونیکسدستور chmod امکان پذیر

هریک از برنامه استفاده از آن، دفترچه راهنما، صفحات اطلاعات، و پیوندهایی به برنامهصفحهاصلی. اگر نمی توانید پیدا کردن آنچه به دنبال خود را برای تیم ما نگران نباشیدلینوکس/ یونیکس کارشناسان به طور مداوم به روز رسانی نمونه های جدید هر روز.

اگرشما هر گونه سوال لطفا با ما تماس بگیرید: questions.examplenow@gmail.com