RSA_get_ex_new_index

اضافه کردن داده های کاربرد خاص به ساختار RSA

صبرکنید

YU NO افزودنمثال