CRYPTO_set_ex_data

داخلی کاربرد توابع خاص داده

صبرکنید

YU NO افزودنمثال